Regulamin sklepu internetowego Nawigacje.net

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie dostępnym pod adresem nawigacje.net prowadzonym przez spółkę maXsimo sp. z o.o. zarejestrowaną w KRS, z siedzibą w Warszawie (01-258), przy Fort Wola NIP: 5272970689,

2. Klient ma możliwość kontaktu ze Sprzedającym oraz składania reklamacji, za pomocą następujących danych teleadresowych:
-adres poczty elektronicznej: dealnet24@gmail.com
-telefon: 505-444-172
-formularz kontaktowy na stronie internetowej nawigacje.net

3. Sformułowaniom użytym w niniejszym Regulaminie przypisuje się następujące znaczenie:
-Sprzedający – maXsimo sp. z o.o..
-Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa szczególna przyznaje zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedającym za pośrednictwem Serwisu umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usług pośrednictwa drogą elektroniczną,
-Konsument – Klient, który zawiera z przedsiębiorcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową umowę,
-Konto – usługa świadczona przez Sprzedającego drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu utworzenia i prowadzeniu konta w Serwisie ułatwiającego zawieranie umów sprzedaży towaru,
-Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na cyklicznym przesyłaniu informacji na podany przez Klienta adres
e-mail , w szczególności odnoszących się do oferty handlowej Sprzedającego,
-Regulamin – niniejszy regulamin,
-Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.nawigacje.net
-Towar – przedmiot umowy sprzedaży zawartej przez Klienta ze Sprzedającym.
-Producent – Firma produkująca towar handlowy.
– Usługa pośrednictwa – pośredniczenie w umowie sprzedaży towaru klientowi bezpośrednio od producenta.

4. Sprzedający stosuje następujące sposoby porozumiewania się z Klientem:
-formularze zawarte w serwisie,
-poczta elektroniczna,
-kontakt telefoniczny,
-korespondencja pocztowa.

5Informacje o towarach podane w Serwisie, a szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 2. Korzystanie z serwisu

1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest posiadanie komputera lub innego podobnego urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarkę internetową obsługującą protokół https oraz javascript.
2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest za pośrednictwem Konta lub bez rejestracji Konta, poprzez podanie danych koniecznych do zawarcia umowy sprzedaży.
3. Do rejestracji Konta konieczne jest podanie prawdziwych danych osobowych Klienta oraz potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie linku wygenerowany na adres e-mail Klienta.
4. Warunkiem rejestracji Konta jest zaakceptowanie Regulaminu.
5. Konto umożliwia zapamiętanie danych do wysyłki oraz historii zamówień, otrzymywanie rabatów, opiniowanie produktów oraz prowadzenie szczegółowych statystyk swoich działań w Serwisie.
6. Klient może w każdym czasie zrezygnować z prowadzenia Konta poprzez dokonanie odpowiedniej dyspozycji w ustawieniach Konta.
7. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego. Klientowi zabrania się:
-dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
-korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla innych Klientów,
-korzystania z treści zawartych w Serwisie w sposób wykraczający poza własny użytek osobisty.
8Sprzedający może pozbawić prawa do korzystania z Serwisu Klienta, który w procesie rejestracji konta lub składania zamówienia bez rejestracji celowo podał nieprawdziwe dane lub pomimo wezwania niezwłocznie nie zaprzestał łamania postanowień ustępu powyższego.

§ 3.Warunki sprzedaży, wysyłka płatności.

1. Produkty oferowane w Serwisie oraz na aukcjach portalu internetowego nawigacje.net są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedający zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów po ekspozycyjnych, które będą stosownie oznaczone i opisane.
2. Ceny wszystkich produktów prezentowanych w Serwisie oraz oferowanych w ramach działalności Sprzedającego na stronach portalu internetowego nawigacje.net wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki, chyba że treść opisu produktu stanowi inaczej.
3. W celu zawarcia umowy sprzedaży należy wejść do Serwisu, dokonać wyboru produktów umieszczając je w koszyku, a następnie przejść do realizacji zamówienia, klikając przycisk „zamawiam”, a następnie kierować się wyświetlanymi komunikatami.
4. Zawarcie umowy możliwe jest za pośrednictwem Konta lub poprzez złożenie zamówienia bez logowania, po podaniu prawdziwych danych osobowych umożliwiających realizację zamówienia.
5. W celu zawarcia umowy sprzedaży niezbędna jest akceptacja Regulaminu.
6. W celu realizacji zamówienia należy kliknąć przycisk „kup”. Kliknięcie tego przycisku skutkuje zawarciem umowy sprzedaży i powoduje obowiązek zapłaty ceny towaru powiększonej o koszty wysyłki.
7. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
8. W przypadku wyboru płatności przelewem na rachunek bankowy sprzedającego, Klient powinien dokonać płatności w terminie 7 dni. Po upływie terminu powyższego, Sprzedający może anulować zamówienie.
9. W przypadku wyboru odbioru osobistego, Klient powinien odebrać towar po uprzednim kontakcie ze Sprzedającym w terminie 14 dni. Po upływie terminu powyższego, Sprzedający może anulować zamówienie, chyba że Klient dokonał przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego, zapłaty przez system Przelewy24 lub też wybrał płatność ratalną.
10. Sprzedający oferuje Klientowi wysyłkę z dwóch lokalizacji:
– Wysyłka z Polski – średni czas oczekiwania od 1 do 3 dni rococzych
– Wysyłka z zagranicy -średni czas oczekiwania od 4 do 7 dni roboczych.
11. Sprzedający zobowiązuje się spełnić świadczenie maksymalnie w terminie do 10 dni roboczych w przypadku zamówień w których kupujący wybrał dostawę z Polski tj. z magazynu zlokalizowanego w Polsce.
Sprzedający zobowiązuje się spełnić świadczenie maksymalnie w terminie do 25 dni roboczych w przypadku zamówień w których kupujący wybrał dostawę z zagranicy tj z magazynu producenta w Chinach . Przez spełnienie świadczenia rozumie się dostarczenie towaru do Klienta lub poinformowanie o możliwości jego odbioru w siedzibie Sprzedającego.
12. Zakupienie towaru z wysyłką z zagranicy oznacza: zakup produktu (jak w opisie) wraz z usługą zamówienia tego produktu u producenta w Chinach w imieniu kupującego.
Wybierając opcje „Wysyłka z zagranicy” klient godzi się na zamówienie towaru w jego imieniu.
13. W przypadku, gdy klient wybierze towar z wysyłką z zagranicy może zostać naliczona dodatkowa opłata celno-skarbowa. Klient zobowiązuje się pokryć wszelkie dodatkowe opłaty tj: podatek celny, podatek VAT, koszt obsługi przez firmę kurierską, koszt obsługi przez agencje celną.
Gdy klient nie odbierze zakupionego towaru i nie dokona odprawy celnej, a towar zostanie odesłany do producenta to Sprzedający ma prawo obciążyć klienta kosztami powstałymi z tego tytułu.
14. Dowodem zakupu dla produktów zakupionych z wysyłką z zagranicy jest faktura (Commercial Invoice) dostarczona przez producenta.
15. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby towary w sklepie internetowym pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
16. Dostawa towaru możliwa jest na następujące sposoby:
-poprzez odbiór osobisty po wcześniejszym ustaleniu miejsca i daty odbioru.
-poprzez przesyłkę kurierską.
17. Umożliwiamy dostawę poza granice Rzeczpospolitej Polskiej. Jeśli nie podano ceny w informacji o wysyłce koszt wysyłki ustalany jest indywidualnie dla zamówienia
18. Sprzedający oferuje następujące formy płatności:
-przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego,
-w gotówce (przy dostawie za pobraniem oraz przy odbiorze osobistym),
-Przez system płatności Przelewy24 .
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24
-Płatność ratalna z pośrednictwem Przelewy24

§ 4. Prywatność

1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych Klienta.
2. Sprzedający gromadzi następujące dane osobowe Klienta:
-Imię
-Nazwisko
-Nazwa firmy
-Adres
-Numer Telefonu
3. W celu ochrony danych osobowych Klienta, Sprzedający podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży oraz umowy świadczenia usług drogą elektroniczną.
6. Dane osobowe Klienta podane podczas zawierania umowy sprzedaży lub zakładania Konta są przetwarzane na podstawie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) tj. w celu realizacji umowy.
7. Dane osobowe Klienta nie są udostępniane podmiotom trzecim.
8. Sprzedający, wyłącznie w celu realizacji umowy, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim (w szczególności: dostawcom usług pocztowych, firmom kurierskim, dostawcom usług hostingowych).
9. Newsletter mogący zawierać informację handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) może być wysyłany do Klienta na podstawie jego odrębnej zgody. Zgoda ta może być w każdym czasie wycofana.
10. Klient może również wyrazić opcjonalną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wysłania przez Sprzedającego na adres e-mail wskazany w zamówieniu: ankiety oceny procesu składania zamówienia, ankiety oceny realizacji zamówienia oraz ankiety oceny produktu oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących.

§ 5. Gwarancja

1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Kupującemu rzeczy bez wad.
2. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Kupującego, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną.
3. Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową, w szczególności, gdy towar:
-nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
-nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
-nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedający przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
-została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
4. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej ma możliwość alternatywnego skorzystania z następujących uprawnień:
-złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy
-żądania naprawy towaru lub wymiany na wolny od wad
5. Uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub o obniżeniu ceny nie przysługuje, jeżeli Sprzedający niezwłocznie, bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar lub dokona usunięcia wady.
6. Gwarancja – „ Wysyłka z Polski” – Wszystkie produkty zakupione w serwisie z opcją „Wysyłka z Polski” objęte, są pełną 24 miesięczną gwarancją realizowaną w Naszej Firmie w Warszawie.
7. Gwarancja – „ Wysyłka z zagranicy” – Wszystkie produkty zakupione w serwisie z opcją „Wysyłka z zagranicy” objęte, są 12 miesięczną gwarancją pokrywającą koszt wszystkich podzespołów użytych do naprawy produktu, to oznacza, że klient ponosi koszty związane z pracą-robocizną serwisanta dokonującego naprawy gwarancyjnej.
8. Sprzedający oczekuje od klienta, że przesyłki serwisowe będą wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej.
9. Sprzedający oczekuje od klienta, że dołączy dokumentu zakupu, karty gwarancyjnej oraz dokładnego opisu usterki wraz z danymi kontaktowymi – w innym przypadku serwis może odmówić naprawy gwarancyjnej
10. Czas naprawy gwarancyjnej trwa zwykle od 3 do 21 dni. W wyjątkowych sytuacjach, gdy serwis nie posiada części serwisowych i musi sprowadzić je od producenta czas ten może wydłużyć.
11. Towar powinien być przekazany do serwisu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W przypadku braku opakowania fabrycznego gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu do serwisu.
12. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych takich jak: zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, losowe, uszkodzenia mechaniczne, niewłaściwa instalacja, eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem.
13. Sprzedający może odmówić wykonania usługi gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia naruszenia plomb gwarancyjnych, niekompletności urządzenia, dokonania nieautoryzowanych napraw, zmian konstrukcyjnych, używania urządzenia w celach niezgodnym z przeznaczeniem.
14. Produkty przeznaczone do montażu podlegają gwarancji tylko i wyłącznie pod warunkiem zamontowania ich w specjalistycznych serwisach lub zakładach usługowych.
15. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
16. W związku z powyższym w przypadku zakupów na firmę, okres gwarancji na wszystkie produkty wynosi 12 miesięcy od daty zakupu.

§ 6. Reklamacja towaru

1. Reklamacje towaru z tytułu niezgodności towaru z umową należy zgłaszać w następujący sposób pod adresem poczty elektronicznej: dealnet24@gmail.com
2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru mogących mieć związek z dostawą, podstawą reklamacji jest bezzwłoczne zgłoszenie na dealnet24@gmail.com oraz sporządzenie protokołu szkody bezpośrednio z kurierem lub w firmie kurierskiej.
3. Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.),wymaga się by Klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem dealnet24@gmail.com oraz sporządził w tym zakresie protokół szkodowy.
4. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.
5. W reklamacji należy podać dane Klienta umożliwiające realizację reklamacji, opis niezgodności towaru z umową, a także informację o żądaniu reklamacyjnym.
6. Reklamowany towar należy dostarczyć do Sprzedającego. Zaleca się aby dostarczenie towaru zostało poprzedzone poinformowaniem Sprzedającego o reklamacji.
7. Po rozpatrzeniu zgłoszenia, o którym mowa powyżej, otrzymuję wiadomość e-mail zawierający dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego.
8. Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną.

§ 7. Reklamacja dotycząca usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Sprzedający zobowiązuje do zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu, zgodnie z aktualnie dostępną wiedzą techniczną.
2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o usterkach w funkcjonowaniu Serwisu, zaś Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia tych usterek w możliwie najszybszym terminie.
3. Klient może zgłaszać reklamacje co do funkcjonowania Serwisu w następujący sposób pod adresem poczty elektronicznej: dealnet24@gmail.com
4. W reklamacji Klient powinien podać dane umożliwiające jego zidentyfikowanie oraz wskazać na rodzaj usterki.
5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§ 8. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

1. Klient ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem określonych w Regulaminie.
2. Powyższy termin rozpoczyna swój bieg od momentu objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
3. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
4. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej przesyłając je na adres dealnet24@gmail.com. Klient może posłużyć się następującym wzorem .
5. W skutek prawnie skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę tą uważa się za niezawartą.
6. Sprzedający w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu ma obowiązek zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności, płatność może być przez sprzedającego wstrzymana do momentu otrzymania zwracanego towaru.
7. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił, zaś do zachowania terminu wystarczy wysłanie rzeczy przed jego upływem.
8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy Sprzedającemu.
9. W przypadku zakup z wysyłką z zagranicy koszty podatku celnego, podatku VAT, obsługi przez firmę kurierską, obsługi przez agencje celną nie będą zwracane klientowi.
10. Zwracany produkt musi być w stanie nie naruszonym, nie używanym, wolnym od wszelkich wad lub zabrudzeń. Produkt musi być wysłany w oryginalnym opakowaniu.
11. Przesyłka musi być odesłana na poniższy adres za pośrednictwem firmy kurierskiej: maXsimo sp. z o.o. ul. Fort Wola 22/6, 01-258  Warszawa tel. 505444172

§ 9. Własność intelektualna

1. Zawartość Serwisu stanowi przedmiot praw wyłącznych Sprzedającego i podlega ochronie prawnej.
2. Korzystanie z zawartości Serwisu przez Klienta możliwa jest tylko w zakresie użytku osobistego
3. Wszystkie prezentowane w Serwisie towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

§ 10. Rozstrzyganie sporów

1. Wszelkie spory rozstrzygane na tle niniejszego regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, Strony mogą wytoczyć powództwo w szczególności przed sądem właściwym:
-według miejsca zamieszkania pozwanego,
-według siedziby zakładu głównego lub oddziału przedsiębiorcy, jeżeli dochodzone roszczenie ma związek z tym oddziałem,
-według miejsca wykonania umowy.
2. W wypadku zaistnienia sporu pomiędzy Klientem a Sprzedającym, Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, a w szczególności:
-z mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową
-ze Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.
3. Klient będący konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedającym, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
4. W związku z nowymi regulacjami dotyczącymi sporów powstała nowa platforma http://ec.europa.eu/consumers/odr. Przez jej pośrednictwo można rozstrzygać wszelkie spory pomiędzy sprzedawcą, a kupującym. Umożliwi to rozwiązywanie konfliktów przez niezależny, powołany w tym celu organ.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności:
-Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),
-Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121),
-Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).
2. Sprzedający ma prawo dokonać zmiany Regulaminu.
3. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia na stronie głównej Serwisu oraz powiadomienia Klientów posiadających Konto drogą poczty elektronicznej.
4. Jeżeli Klient posiadający konto nie wyraża zgody na nowe brzmienie Regulaminu, zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedającego w przewidzianym wyżej terminie.

§ 12. Wyłączenie stosowania niektórych postanowień regulaminu w stosunku do osób niebędących konsumentami

1. Do Klienta niebędącego Konsumentem nie mają zastosowania postanowienia regulaminu odnoszące się do uprawnień, które przepisy prawa przyznają wyłącznie konsumentom, a w szczególności dotyczące odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
2. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona.
3. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Regulaminu powstałe między Sprzedającym a Klientem niebędącym Konsumentem, będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.